Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Скай Солар  България Ко" ЕООД и лицата ползващи онлайн магазина www.skysolarstore.com 

Дефиниции

"НИЕ", "СКАЙ СОЛАР", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава "Скай Солар България Ко" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. Александър Малинов 89, ЕИК 200783025, e-mail:sales@skysolarholdings.com, дружество – собственик на сайта: www.skysolarstore.com ;

"САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.skysolarstore.com;

"АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.skysolarstore.com;

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта;

"КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта. 

 1. Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 1. Публикации в сайта

Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри. Скай Солар не носи, каквато и да е отговорност, в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, невярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки на сайта.

 1. Цени

Всички представени в сайта цени са крайни, в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Скай Солар си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. 

 1. Запитване 

Директна поръчка през сайта, не може да бъде осъществена. Необходимо е извършаването на предварително запитване за наличности и изрично потвърждение от наш служител. Ползвателят на сайта, отправя писмено запитване, чрез коректно попълване на всички реквизити на електронния формуляр за запитване, като задължително посочва получател и валидни данни за контакт  (телефон, електронна поща). Запитването се обработва от наш служител в работно време, който  в рамките на 24 ч. се свързва с клиента за потвърждаване на наличности по запитването

 1. Договор

Договорът за продажба между Скай Солар и Купувача се счита за сключен при потвърдено запитване за наличности от страна на служител на Скай Солар, издадена проформа фактура  и приемане на настоящите Общи условия от Купувача. Различни от настоящите условия следва да бъдат договорени писмено между страните.

 1. Плащане. 

Цената по сключени договори се заплаща авансово с банков превод, по издадена проформа фактура. При плащане с банков превод, цялата дължима сума по проформа фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 24 часа след издаването й, в противен случай договорът се счита автоматично прекратен. Банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция,  са изцяло за сметка на купувача.

 1. Доставка

Приемането ма стоката се извършва винаги лично от Купувача/ негов представител в склад на Скай Солар.

 1. Получаване на стока от склад

Стоката се получава в указан от Скай Солар склад, ден и час, до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на извършено плащане. Получаването на стока, става само в работно време, от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, фактура и подписване на приемно-предавателен протокол. С подписването на приемно- предавателен протокол, Купувачът се съгласява и декларира, че са му предадени всички съпътстващи стоката документи, включително, но не само: техническа характеристика, условия за ползване, гаранция на производител и др.

Скай Солар си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички срокове за получаване на стока от склада с до 7 дни. 

Скай Солар не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване Скай Солар има право да начислява магазия за съхранение в размер на пет лева на ден на всяка стока.

 1. Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката в склад на Скай Солар, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е предадена/доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

Рекламации по сключени договори от разстояние се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Младост, бул. Александър Малинов 89.

 1. Отказ от сключен договор от разстояние ( само за потребители)

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от търговеца и посочено от потребителя. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Скай Солар стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно в склад на Скай Солар, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Скай Солар за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Скай Солар, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражните правото си на отказ трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Ако потребителят реши да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

 1. Други

Скай Солар се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Скай Солар си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Скай Солар преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Скай Солар не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на не постигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 1. Актуализация на Общи условия

Скай Солар си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.